In deze begrippenlijst vind je uitleg van begrippen rond energie en duurzaamheid.

Biogas

Biogas wordt gewonnen uit zogenoemde ‘hernieuwbare’ bronnen als mest of GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Biogas is een combinatie van kooldioxide- en methaangas. Om te worden toegevoegd aan het gasnet of te gebruiken als transportbrandstof moet biogas eerst worden bewerkt.  (bron: Groen Gas).  

Biomassa

Biomassa is het biologisch afbreekbare deel van producten, afvalstoffen en resten van natuurproducten. Bij natuurproducten kun je denken aan resten uit de land- en tuinbouw, bossen en de zee, maar ook aan industriële producten en huishoudelijk afval. En ’biologisch afbreekbaar’ wil zeggen dat iets op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën. Eneco gebruikt die biologisch afbreekbare stoffen ook voor het maken van stroom voor de industrie en warmte voor onze warmtenetten.

Eneco past biomassa alleen toe als er te weinig andere duurzame alternatieven beschikbaar zijn. De biomassa die wij gebruiken en leveren voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. Hier staan altijd door de Europese en Nederlandse overheid goedgekeurde certificaten tegenover. Een voorbeeld van een dergelijk certificaat is Better Biomass.

Carbon factor

Hoeveel CO2 wordt er uitgestoten bij het produceren van energie? Dat lees je af uit de Carbon factor, ook wel: koolstoffactor. Die factor toont dus de ’CO2-intensiteit’ van de geproduceerde elektriciteit. En dan de elektriciteit van onze eigen productiemiddelen waarbij wij de zeggenschap hebben over het productieproces.

CO2-compensatie

CO2 willen we zo weinig mogelijk in de lucht hebben om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nu nog onvermijdelijke CO2-uitstoot kunnen we ‘compenseren’. Dat gebeurt door inspanningen waarmee CO2 uit de atmosfeer wordt onttrokken. Het meten van die compensatie doen we met zogenoemde ‘CO2-credits’. Eén zo’n CO2-credit staat voor het onttrekken van één ton CO2 uit de atmosfeer. Als er evenveel is onttrokken als uitgestoten, spreken we van ‘CO2-neutraliteit’. 

CO2-gecompenseerd gas

Als we voor de CO2-uitstoot van verbruikt aardgas CO2-credits kopen en op die manier compenseren, dan heet dat ‘CO2-gecompenseerd gas’. Op de websites van de energieleveranciers van Eneco staat meer informatie over de aangeschafte CO2-credits. Kijk voor meer uitleg ook bij ‘CO2-compensatie’.

CO2-vrij flexibel vermogen

CO2-vrij flexibel vermogen is de techniek – het flexibel hernieuwbare vermogen - die wordt ingezet wanneer er niet genoeg energie wordt geproduceerd uit fluctuerende hernieuwbare bronnen, zoals uit zon en wind. Het flexibel hernieuwbare vermogen kan bijvoorbeeld uit centrales als Enecogen komen, wanneer deze centrale, na te zijn omgebouwd, groene waterstof als brandstof gebruikt.    

Duurzame gassen

Onder duurzame gassen verstaan wij groene waterstof en groen gas.

Duurzame warmtebron

Een duurzame warmtebron is een hernieuwbare energiebron of een warmtebron waarvan we de restwarmte gebruiken die ontstaat tijdens een industrieel of bedrijfsmatig proces (bron: Wet Collectieve Warmtevoorziening).  

ESG-ratings

Hoe breng je in kaart op welke manier en in welke mate een bedrijf in haar bestuur en activiteiten rekening houdt met de medewerkers, klanten en milieu? De ‘Environmental Social & Governance (ESG) ratings’ is een methode die dit meet en bijhoudt. De score laat zien op welke manier Eneco factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid en veiligheid laat meewegen in de bedrijfsbeslissingen.

De ESG-ratings meten in hoeverre een bedrijf is voorbereid op eventuele langetermijnrisico's van materieel belang, dus behoorlijke wijzigingen van deze (omgevings)factoren, om toch haar ingeslagen koers te kunnen blijven vervolgen.

EU ETS

Het Europese ‘Emission Trading System’ (systeem voor emissiehandel) is een systeem waarmee de Europese Unie (EU) de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo klimaatdoelstellingen te behalen. De EU heeft een limiet gesteld aan het totale aantal emissies dat een bedrijf jaarlijks mag uitstoten. Wanneer bedrijven een tekort hebben aan emissierechten, dan moeten ze of minder uitstoten of emissierechten kopen. Wanneer je een overschot hebt aan emissierechten, dan kun je deze meenemen naar het volgende jaar of verkopen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de emissies worden teruggedrongen daar waar dat het minst kost. Zo ontstaat er emissiehandel tussen bedrijven en komt er een CO2-prijs tot stand.

De gasgestookte elektriciteit- en warmtekrachtcentrales van Eneco vallen onder het EU ETS. Installaties die vallen onder het EU ETS moeten voor elke ton CO2-uitstoot één emissierecht indienen. Doordat het aantal beschikbare emissierechten elk jaar daalt, ontstaat er schaarste op de markt. Op die manier loont het om zo min mogelijk CO2 uit te stoten (bron: EU Emissions Trading System)  

Groen gas

Groen gas is een gasmengsel op basis van ‘biogene reststromen’ en valt daardoor onder ‘biomassa’. Groen gas wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteiten heeft als aardgas. Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd op basis van GvO’s, oftewel: Garanties van Oorsprong. Deze garanties zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Richtlijn die het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet bevorderen.

Groene stroom

Groene stroom - ook wel hernieuwbare en duurzame stroom - is levering van stroom waarvoor een Garantie van Oorsprong (GvO) voor elektriciteit wordt afgeboekt. Met een GvO voor elektriciteit wordt aangetoond dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid elektriciteit geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen (bron: Europese Richtlijn ‘Ter bevordering van gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen’).

Groene waterstof

Waterstof is een energiedrager, die bijvoorbeeld ingezet wordt voor allerlei verwarmingsdoeleinden (stoom, warm water, etc.). Het wordt gemaakt uit water met behulp van elektriciteit. Het elektrolyseproces zorgt ervoor dat water (H2O) zich splitst in zuurstof (O2) en waterstof (H2). Gebruik je daarvoor groene elektriciteit, dan komt er bij dit proces dus helemaal geen CO2-vrij (bron: website H2Platform). Daarom noemen we het groene waterstof.   

Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die door de natuur zelf worden aangevuld. Zoals windenergie, zonne-energie (thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energie), geothermische energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfslagenergie en andere energie uit oceanen, waterkracht, en energie uit biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas (bron: Europese Richtlijn ‘Ter bevordering van gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen’).

Interne bedrijfsvoering

Met interne bedrijfsvoering bedoelen we het werk gerelateerde vervoer van onze medewerkers en de energie die in onze panden wordt gebruikt.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal, ook wel CO2-neutraal genoemd of ‘netto nul’, of in het Engels: ‘net-zero’. Het zijn termen die aangeven dat een proces of product over de gehele keten niet bijdraagt aan klimaatverandering. Dit kan gebeuren door energiebesparing, duurzaam opwekken en leveren van energie, opslag en/of gebruik van CO2, CO2-beperkende maatregelen of CO2-compensatie.

Koude van Eneco

Koude van Eneco is de manier waarop we met koud water gebouwen koelen. De koeling van het water komt uit verschillende bronnen, zoals grond- of rivierwater. Welke bronnen er gebruikt worden, is afhankelijk van waar je woont.

Milieuvriendelijker koelen

Door een gebouw te koelen met Koude van Eneco gebruik je koud water dat er al is, bijvoorbeeld uit oppervlaktewater of de bodem. Het is meestal een duurzamere oplossing dan koelen met bijvoorbeeld de al langer bestaande apparaten voor airconditioning.

Restwarmte

Restwarmte is warmte die als ‘bijproduct’ ontstaat in industriële of bedrijfsmatige processen. Deze restwarmte wordt hoe dan ook opgewekt en zou zonder verbinding met een warmtenet ongebruikt terecht komen in de lucht of het water (bron: Warmte365, Warmtenetten Trendrapport).

Scoping

Scoping is het bepalen van hoe ver de invloed van iets reikt - in het geval van Eneco, het bepalen van de reikwijdte van de CO2-uitstoot. Scoping gebeurt op basis van de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol. Er zijn drie soorten scopes voor drie soorten van uitstoot, ook wel ’emissies’ genoemd:

  • Scope 1 emissies: directe emissies van bronnen waarbij wij de zeggenschap hebben, oftewel de volledige bevoegdheid hebben om het operationele beleid in te voeren en uit te voeren. Operationele beslissingen zijn beslissingen over het al dan niet in gebruik nemen van een installatie, maar beslissingen over onderhoud en veiligheid kunnen hier ook onder vallen. Emissies van bronnen met een gedeeld eigendom én zeggenschap worden op basis van eigendomsverhouding toegerekend.
  • Scope 2 emissies: ingekochte elektriciteit, stoom, verwarming of koeling en door ons verbruikt.
  • Scope 3 emissies: alle indirecte emissies (voor zover niet inbegrepen in scope 2) die voorkomen in de waardeketen van het rapporterende bedrijf.

Je kunt dus zeggen: een bedrijf rapporteert de emissies van de zelf opgewekte energie (scope 1), de emissies van zelf ingekochte en verbruikte energie (scope 2) of emissies die eerder in de keten zijn ontstaan en emissies die later in de keten plaatsvinden, bijvoorbeeld door het gebruik van de geleverde producten (scope 3).

Warmte van Eneco

Warmte van Eneco is water dat is opgewarmd door warmte die vrijkomt uit verschillende bronnen. Via het warmtenet gebruiken we dit warme water om gebouwen te voorzien van warm water of voor ruimteverwarming. Welke bronnen er gebruikt worden is afhankelijk van waar je woont.